Typy zkoušek

Mezinárodně uznávané zkoušky z němčiny, které můžete složit v jazykové škole AKCENT International House Prague

logo-institut

Jazyková škola AKCENT International House Prague má licenci Goethe-Institutu extern-ico provádět mezinárodní jazykové zkoušky různých úrovní a pro specifické cílové skupiny. Zkoušky jsou celosvětově uznávané a jsou často rozhodující při hledání povolání.

Studiem v jazykové škole AKCENT International House Prague je posluchači kurzu německého jazyka dle úrovně vstupní znalosti otevřena cesta ke složení mezinárodně uznávaných certifikátů Goethe-Institutu extern-ico.

Přímo na naší jazykové škole lze složit tyto zkoušky:

Start Deutsch 1

Tato zkouška předpokládá elementární jazykové znalosti. Odpovídá prvnímu stupni (A1) šestistupňové kompetenční škály podle Společného evropského referenčního rámce. Jejím složením prokážete schopnost rozumět v běžných situacích základním otázkám a sdělením, představit se či vyplnit osobní údaje ve formulářích a napsat krátká osobní sdělení. K dosažení této úrovně je třeba 80 až 200 vyučovacích hodin.

Start Deutsch 2

Tato zkouška prověřuje základní jazykové znalosti na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce. Úspěšný kandidát rozumí běžným rozhovorům, ale i sdělením v rozhlase či po telefonu a dokáže vyhledat důležité informace z krátkých novinových článků a inzerátů. Je schopen vyplnit běžné formuláře a vyjádřit se ústně i písemně k běžným osobním tématům. Na tuto úroveň se propracujete po 200 až 350 vyučovacích hodinách.

Goethe-Zertifikat B1

Složením této zkoušky prokážete solidní základní znalosti německého hovorového jazyka, díky kterým se dokážete domluvit ve všech důležitých situacích běžného života. Jste schopni účastnit se rozhovoru, vyjádřit svůj názor, na něčem se dohodnout, rozumíte správně důležitým informacím v hlášeních, rozhlase i novinách a umíte se vyjádřit i písemně. Této úrovně lze v závislosti na okolnostech dosáhnout po 350 až 650 vyučovacích hodinách.

V Německu je Goethe-Zertifikat B1uznaný jako doklad znalosti němčiny při získávání německé státní příslušnosti.

Goethe-Zertifikat B2

Tato zkouška předpokládá pokročilejší jazykovou úroveň (600 až 800 vyučovacích hodin). Její složení prokazuje znalosti německého jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce. Úspěšný kandidát se orientuje i v delších a abstraktnějších textech, je schopen jasného a strukturovaného písemného projevu a dokáže se aktivně podílet na diskusích a vyjádřit svůj postoj.

V některých zemích je Goethe-Zertifikat B2 předpokladem pro studium germanistiky, v Německu je na některých středních a vysokých školách uznáván jako doklad jazykových znalostí. 

Goethe-Zertifikat C1

Tato zkouška předpokládá pokročilou jazykovou úroveň (800 až 1000 vyučovacích hodin). Jejím složením prokážete dobré znalosti německého spisovného jazyka, díky kterým bez větší námahy rozumíte i obtížnějším a delším textům a jste rovněž schopni se obšírně a přiměřenou formou vyjadřovat, a to ústně i písemně.