Metodický kurz vyučování řečových dovedností při výuce AJ na 2. stupni ZŠ

Obsah – podrobný přehled témat výuky:

Cílem tohoto metodického kurzu je shrnout hlavní principy efektivní výuky řečových dovedností anglického jazyka (mluvení, poslechových dovedností, čtení a psaní). Kurz klade důraz na možnosti nácviku dílčích dovedností, které se na rozvoji jednotlivých řečových dovedností podílejí. Účastníci si vyzkouší aktivity a techniky, které jim pomohou při efektivním plánování hodin. Součástí kurzu budou také doporučení a nácvik technik spojených s přípravou na jazykové zkoušky Cambridge English.

  Výuka mluvních dovedností

 • Ukázky aktivit zaměřených na rozvoj mluvení, se zapojením účastníků kurzu. Analýza aktivit se zaměřením a) na věkovou skupinu a jazykovou úroveň, b) cíle a procvičované aspekty mluvení jako řečové dovednosti a c) způsoby podpory a facilitace nácviku mluvení.
 • Shrnutí a analýza způsobů a modifikace podpory žáků při nácviku mluvení (t. j. podporu spojenou s jazykovými prostředky, charakterem a fázemi aktivity apod.).
 • Diskuse o nácviku plynulosti mluveného projevu (fluency) a o tom, jaké jazykové prostředky a způsoby vedení aktivit k ní přispívají, s použitím příkladů z uvedených ukázek částí hodin. 
 • Struktura a fáze hodin zaměřených na rozvoj mluvení – diskuse nad logickou strukturou ukázkové hodiny a možnými variantami.

Výuka mluvních dovedností při přípravě studentů na zkoušky

 • Ukázka videonahrávek ze zkoušek Cambridge English a hodnocení silných a slabších stránek projevu kandidátů zkoušek.
 • Účastníci kurzu ve skupinách shrnou dílčí dovednosti a jazykové prostředky, které přispívají k plynulosti mluveného projevu, jeho přirozenosti a efektivitě. Důraz bude kladen na komunikační funkce jazyka a interakci.
 • Ukázky aktivit zaměřených na rozvoj komunikačních dovedností spojených s přípravou na zkoušku, se zapojením účastníků kurzu.

Výuka poslechových dovedností

 • Ukázky poslechových aktivit, pro cílovou skupinu starších ších žáků, se zapojením účastníků kurzu. Účastníci určí a) cíle ukázkových aktivit, b) typy úloh, které studenti při poslechu plní a c) způsob podpory porozumění, kterou žáci při poslechu dostávají.
 • Diskuse o tom, jak dochází k porozumění slyšeného textu a o tom, co k porozumění přispívá (top-down / bottom-up processing), diskuse o funkci poslechu při výuce žáků a jeho spojení s rozvojem komunikace a řečových dovedností.
 • Analýza ukázkové poslechové hodiny zaměřené na starší žáky, jejích fází (pre-listening, while-listening, post listening) a dílčích cílů.
 • Srovnání různých poslechových úloh podle dílčích poslechových dovedností, které procvičují.
 • Srovnání živě reprodukovaného poslechu, a poslechu nahrávky (výhody / nevýhody).
 • Diskuse o potížích, které při poslechu žáci mají, jak jim předcházet a jak na ně reagovat.

Výuka čtecích dovedností

 • Diskuse o typech textu a způsobech čtení (dílčích dovednostech), které k úspěšnému čtení přispívají.
 • Praktické úloha zaměřená na porozumění textu s vyšším obsahem neznámých slov a výrazů. Účastníci určí které aspekty textu, kontextu a samotné slovní zásoby přispěly k úspěšnosti porozumění. Shrnutí způsobů jak dochází k porozumění psaného textu (top-down / bottom-up processing).
 • Ukázková hodina se zapojením účastníků kurzu a následná analýza fází hodiny (pre-reading, while-reading a post-reading) a jejích dílčích cílů, se zdůrazněním důležitosti srovnání odpovědí v párech a způsoby vedení fáze zpětné vazby.
 • Ukázky a srovnání úloh zaměřených na různé dílčí dovednosti. Skupinová diskuse o jejich efektivnosti a způsobech adaptace.
 • Diskuse na téma motivace studentů ke čtení.

Výuka poslechových a čtecích dovedností při přípravě na zkoušky

 • Ukázky dvou poslechových a dvou čtecích úloh, které se při zkouškách nejčastěji vyskytují. Skupinová diskuse o dílčích dovednostech, které se při nich testují.
 • Srovnání náročnosti a úskalí porozumění psanému / slyšenému textu se zaměřením na rychlost, orientaci v textu, úlohu výslovnosti / psané podoby apod.
 • Účastníci ve skupinách na základě diskuse vytvoří doporučení zkouškových technik a) pro poslechové a b) čtecí úlohy.
 • Praktické ukázky aktivit, které studenty seznamují s typy zkouškových úloh a se zkouškovými technikami.

Výuka psacích dovedností

 • Ukázka aktivity / hry zaměřené na procvičení psaní. Účastníci zhodnotí její cíl a aspekty psaného projevu, které jsou ve výsledných krátkých textech patrné (t. j. pravopis, styl, interpunkce apod.)
 • Ukázka textu (krátkého emailu) který stylem a strukturou neodpovídá svému žánru a situaci. Účastníci na základě textu určí znaky a oblasti, na které je třeba se při výuce psaní zaměřit.
 • Účastníci kurzu jsou rozděleni do skupin, ve kterých společně vytvoří text podle jedné ze dvou verzí postupu rozděleného do dílčích kroků. Následuje srovnání obou různých postupů se zaměřením na a) proces psaní a plánování (process writing) a za b) na použití modelového textu, jeho jednoduchý rozbor před samotným psaním (product writing). Srovnání oba postupů, jejich výhod a nevýhod.
 • Hodnocení ukázkových aktivity z různých učebnic a určení, o který ze dvou postupů se jedná.
 • Krátká diskuse o zařazení aktivit zaměřených na psaní do hodin anglického jazyka.
 • Ukázka několika krátkých aktivit, které procvičují písemný projev a podporují kreativitu studentů.

Výuka psacích dovedností při přípravě na zkoušky a hodnocení psaného projevu

 • Ukázky písemných úloh, které se při zkouškách objevují a ukázky jejich vypracování. Účastníci zhodnotí jejich úspěšnost a shrnou kritéria, podle kterých se zkoušky hodnotí.
 • Skupinová práce – účastníci přiřazují různé dílčí znaky, jazykové prostředky apod. ke kritériím hodnocení textu jako pod body, kterých je třeba si při hodnocení všímat.
 • Účastníci ohodnotí ukázkový text pomocí daných kritérií s výjimkou jazykových chyb, a doporučí, na co by se měl učitel při výuce psaní v hodinách zaměřit.
 • Účastníci ve skupinách navrhnout aktivity, které by pomohly s nácvikem dílčích dovedností identifikovaných v předchozí úloze.
 • Hodnocení textu s ohledem na jazyk a jazykové prostředky a chyby. Účastníci v ukázkovém textu vyberou příklady úspěšného použití slovní zásoby, gramatiky a podobě s ohledem na úroveň studenta a dosažené účinky textu.
 • Účastníci navrhnou způsoby opravy chyb textu a typy zpětné vazby pro žáka. Diskuse o výběru a způsobech opravování chyb v písemném projevu.

Tvorba hodin na základě autentických materiálů

 • V této části metodického kurzu se účastníci seznámí s různými typy autentických materiálů, které je možné využít s žáky k rozvoji čtení, poslechu a následně i mluvení nebo psaní.

Ve skupinách účastníci navrhnou způsoby využití daného autentického materiálu a navrhnou strukturu hodiny založenou na daném materiálu, se zaměřenou na nácvik dvou různých řečových dovedností.