Efektivní výuka řečových dovedností v angličtině pro žáky 1. stupně ZŠ

Obsah – podrobný přehled témat výuky:

Výuka poslechových dovedností

 • Úvod – účastníci diskutují o příčinách obtížnosti poslechových cvičení pro žáky
 • Poslech naživo × poslech z nahrávky – diskuze na téma výhody a nevýhody jednotlivých přístupů
 • Poslech naživo – účastníci poslouchají audio ukázky z hodin angličtiny a určují, jaký typ úkolu žáci během poslechu plní. Následují praktické ukázky aktivit, které využívají poslechu naživo (Listen and make, Listen and colour). Účastníci obdrží do dvojic popis jednotlivých aktivit a připraví si instrukce tak, aby byli schopni odučit demo ukázku hodiny. Následuje praktické vyzkoušení aktivit.
 • Poslech z nahrávky – na úvod si účastníci shrnou význam jednotlivých fází poslechu (aktivity před, během a po poslechovém cvičení). Následuje ukázková hodina, kterou demonstruje lektor. Po skončení ukázky identifikují účastníci jednotlivé fáze hodiny. Na závěr účastníci aplikují znalosti z průběhu semináře při adaptaci poslechových aktivit z učebnic.

Výuka mluvních dovedností

 • Typy problémů, se kterými se setkávají žáci při nácviku mluvení při hodinách – diskuze, sdílení zkušeností z praxe
 • Zhodnocení ukázky materiálu z učebnice – účastníci se pokusí určit, nakolik tento materiál pomáhá žákům s úkolem tak, aby jejich mluvený projev byl co nejefektivnější.
 • Demonstrace použití jednoduchého maňáska pro nácvik základních každodenních frází – zhodnocení výhod tohoto typu aktivity. Účastníci shlédnou video ukázku hodiny, během které děti používají maňásky k nácviku jednoduchého dialogu. Účastníci se naučí vyrobit jednoduchého papírového maňáska. Po rozdělení do skupin si připraví demo ukázku, kterou na základě obdržených instrukcí předvedou ostatním.

Využití příběhů k nácviku poslechu a mluvení

 • Úvod – osobní zkušenosti účastníků s využitím příběhů ve výuce – diskuze
 • Shrnutí základních postupů pro efektivní práci s příběhem na základě negativního modelu, který předvede lektor
 • Video ukázka vyprávění příběhu ve třídě – účastníci se soustředí na techniky, s jejichž pomocí učitel napomáhá porozumění a aktivně zapojuje děti do vyprávění
 • Výhody a nevýhody techniky vyprávění a čtení příběhů – diskuze a shrnutí
 • Fáze prezentace příběhů ve třídě – příprava, úkoly v průběhu příběhu a úkoly po skončení vyprávění.
 • Praktická ukázka prezentace příběhu (Goldilocks) – účastníci se pokusí identifikovat jednotlivé fáze hodiny
 • Nácvik přípravy příběhu pro vlastní praxi – účastníci pracují ve skupinách, každá skupina dostane příběh a připraví si jej pro prezentaci ve třídě.

Role chyby v mluvním projevu a různé přístupy k opravování chyb

 • Analýza typů chyb a jejich možných příčin
 • Audio ukázky z hodin angličtiny – účastníci určují, jakým způsobem opravuje učitelka chyby, a diskutují o vhodnosti použití jednotlivých metod
 • Techniky opravování chyb – diskuze účastníků, sdílení zkušeností z praxe
 • Opravování chyb v mluvním projevu – účastníci během rolové hry (učitel – žák) nacvičují praktické techniky opravování chyb

Výuka čtecích dovedností

 • Výuka elementárního čtení v cizím jazyce – metoda hlásková a globální, jejich role při výuce čtení v angličtině – diskuze, srovnání s přístupy výuky čtení v českém jazyce.
 • Demonstrace aktivit pro nácvik čtení na slovní úrovni (Look and find, Flash it, Clever parrot, True/false) – účastníci určí, zda se jedná o metodu hláskovou nebo globální a pokusí se navrhnout adaptace
 • Aktivity pro nácvik čtení na úrovni frází – na příkladu pohádky Little Red Riding Hood se účastníci seznámí s aktivitami, které umožňují dětem nácvik čtení frází
 • Aktivity pro nácvik čtení na větné úrovni – na příklad seznámení žáků se slovními druhy v angličtině a jejich pozicí ve větě
 • Čtení textu – na úvod si účastníci shrnou význam jednotlivých fází čtení (aktivity před, během a po čtecím cvičení)
 • Demonstrace dvou vyučovacích hodin zaměřených na nácvik čtecích dovedností – účastníci identifikují jednotlivé fáze a jejich význam pro efektivní práci s textem

Výuka psacích dovedností

 • Úvod do tématu – Proč vyučovat psaní? Proč je psaní pro žáky složité? – účastníci obdrží seznam odpovědí a přiřadí je ke správné otázce. Následuje diskuze a sdílení zkušeností z praxe
 • Praktické ukázky aktivit, které pomáhají žáků s problematickými aspekty psaní zmíněnými v předchozí diskuzi (aktivity na trénování vizuální paměti, psaní jednotlivých slov a frází, vedené psaní, volné psaní).
 • Možnosti adaptace demonstrovaných aktivit pro kontext účastníků semináře – práce ve skupinách, prezentace výsledků

Role zkoušek Cambridge YLE při výuce řečových dovedností

 • Seznámení účastníků s jednotlivými úrovněmi zkoušek Cambridge YLE a jejich částmi
 • Představení zkoušek v kontextu ŠVP pro 1. stupeň ZŠ
 • Motivační aspekt zkoušek YLE – diskuze
 • Jazyková analýza jednotlivých úrovní zkoušek – účastníci shlédnou video ukázku části testu Speaking pro každou úroveň a zaznamenají jazykový projev zkoušeného kandidáta. Následuje diskuze se zaměřením na určení požadované jazykové úrovně  pro jednotlivé zkoušky
 • Praktické ukázky aktivit, které seznámí žáky s formátem zkoušek