Metodický kurz vyučování gramatiky, slovní zásoby a výslovnosti při výuce AJ na 2. stupni ZŠ

Obsah – podrobný přehled témat výuky:

 

V průběhu tohoto kurzu se posluchači seznámí s různými technikami prezentace a procvičování nového jazykového jevu / gramatiky včetně:

 • Způsobů použití analýzy významu a formy gramatické struktury na základě příkladů v typickém kontextu, a možnosti využití techniky ‘Guided Discovery’ se staršími žáky.
 • PPP – ‚Presentation Practice Production’ a modifikované verze této techniky používané při výuce mladších dětí označené jako ‘Meeting, Manipulating, Making it your own‘.
 • TTT – ‘Test Teach Test’ struktury hodiny, která umožňuje učiteli pružněji reagovat na současné znalosti žáků tím, že je na začátku bloku výuky prověří, a zaměří se v průběhu hodiny na aspektu jazykového jevu, které je třeba ozřejmit a procvičit.
 • Zaměření všechny tři základní aspekty gramatického jevu (význam a použití, strukturu /formu a výslovnost).
 • Formulování otázek zaměřených na porozumění základních aspektů dané gramatické struktury (Concept Checking Questions)

Účastníci se zároveň seznámí s technikami výuky slovní zásoby použitím:

 • reálií, obrázků, definic, grafů, příběhů, příkladů apod. a jejich kombinací k objasnění významu a použití slova bez použití překladu
 • otázek zaměřených na porozumění základních aspektů představovaného významu slov (Concept Checking Questions)
 • postupu od rozpoznání a porozumění jazykovému jevu (recognition) k jeho používání žáky (produkcí / production).

 Části zaměřené na výslovnost se zaměří na prezentaci a nácvik:

 • jednotlivých problematických fonémů
 • slovních i větných přízvuků a intonace
 • výslovnosti spojené s různými gramatickými jevy

 Všechny aktivity budou prakticky prezentovány s použitím konkrétních příkladů a krátkých úseků ukázkových hodin, které si účastníci budou moci vyzkoušet ve výuce. 

Struktura a průběh kurzu:

Způsoby prezentace gramatiky

 • Diskuse na téma způsobu učení se novým věcem a techniky, které přispívají k osvojení si nových dovedností.
 • Ukázky krátkých příkladů prezentace gramatického jevu za účasti posluchačů a následná analýza rozdílů a účinnosti jednotlivých technik (s použitím situace, příkladů, slovního vysvětlení apod.).
 • Použití kontextu a vizuálních materiálů při prezentaci gramatického jevu: brainstorming ve skupinách o různém způsobu použití jednoho obrazového materiálu k prezentaci různých gramatických jevů.
 • Ukázková hodina s klasickou strukturou PPP (Presentation, Practice, Production) a použitím techniky Guided Discovery a rekonstrukce struktury hodiny a logické posloupnosti jednotlivých částí.
 • Základní pojmy a vyjasnění struktury základních typů prezentačních hodin (PPP, MMM, TTT) a rozdílů mezi nimi. Diskuse o tom, v čem jsou některé aspekty těchto modelů zjednodušené a je třeba je modifikovat.
 • Analýza dalších aspektů hodiny včetně postupu od porozumění k produkci, kontroly porozumění, výuky výslovnosti a drilování.

 Procvičování gramatiky, řízené procvičování

 •  Diskuse o typech aktivit používaných při více či méně řízeném procvičování gramatického jevu; srovnání jejich účinku.
 • Diskuse o možnosti využití drilu a ukázky drilových technik.
 • Ukázky cvičení a aktivit z učebnic. Účastníci ve skupinách diskutují o zaměření ukázek na význam nebo formu jazykového jevu a srovnají je podle obtížnosti.
 • Analýza dalších praktických otázek s ohledem na komunikativnost, interakci, opakování, personalizaci apod.
 • Diskuse o efektivitě ústního a písemného procvičování, jejich výhodách a nevýhodách.

Způsoby prezentace slovní zásoby

 • Ukázková mikro hodina – prezentace nového slova. Rekonstrukce postupu při prezentaci se zaměřením na význam, formu a výslovnost.
 • Ukázky způsobů prezentace významu slova, účastníci identifikují představované techniky, které si následně procvičí při párové práci. Srovnání možnosti použití jednotlivých technik pro různé druhy slovní zásoby.
 • Použití různých způsobů kontroly porozumění pomocí otázek (Concept Checking Questions), synonym, antonym, příkladů apod.

Procvičování slovní zásoby

 • Diskuse na téma paměť a křivka paměti.
 • Účastníci kurzu obdrží ve skupinách slova a slovní spojení na kartičkách a navrhnou co nejvíce způsobů použití kartiček k procvičení slov. Jednotlivé skupiny si vzájemně aktivity porovnají a vypracují jejich seznam od nejjednodušších po nejtěžší, z pohledu studenta.
 • Analýza cvičení z učebnic s ohledem na obsah a účinnost. Diskuse nad možnostmi jejich adaptace / práci s nimi tak, aby byla co nejúčinnější.

Výuka a nácvik výslovnosti: rozdíly mezi pravopisem a výslovností, nácvik jednotlivých fonémů

 • Účastníci ve skupinách píší seznam slov, ve kterém se vyskytuje určitá hláska. Srovnání pravopisu slov ve skupině.
 • Ukázky krátkých aktivit k procvičení výslovnosti a pravopisu. Analýza obtížnosti a zaměření jednotlivých aktivit a her.
 • Nácvik porozumění tvorby jednotlivých hlásek (samohlásek, souhlásek) s pomocí fonémické tabulky a vizualizace.
 • Prezentace výslovnosti problematických hlásek.  Účastníci následně ve skupinách navrhnou aktivity / hry, které by danou hlásku procvičily.
 • Ukázky aktivit zaměřené na porozumění fonetickému přepisu slov a použití slovníků.

Výuka a nácvik výslovnosti: přízvuk ve slovech a větách, výslovnost a gramatika

 • Ukázky krátkých aktivit zaměřených na rozeznání a procvičení přízvuku ve slovech s aktivní účastí posluchačů kurzu. Vizualizace přízvuku pomocí barevných kostek.
 • Ukázka použití textu s výrazným rytmem (jednoduché básně) k prezentaci rytmu mluvené angličtiny, větného přízvuku, spojování slov a hlásek, a redukované výslovnosti slov bez přízvuku (weak forms).
 • Způsoby procvičení větného přízvuku pomocí barevných kostek a dalších technik/ aktivit.
 • Příklady různých gramatických struktur a analýza jejich výslovnosti (větný přízvuk, redukovaná výslovnost weak forms).

Jazykové chyby a techniky opravování chyb

 • Diskuse na téma co je chyba. Účastníci analyzují ukázky chyb a umísťují je na přímku podle toho, do jaké míry mohou způsobit nedorozumění.
 • Ve skupinách účastníci určí, o jaký typ chyby se jedná a co jednotlivé chyby mohlo způsobit.
 • Techniky opravování chyb v ústním projevu. Ukázky různé reakce učitele na chybu, výhody a nevýhody jednotlivých technik.
 • Procvičení různých technik opravování chyb v ústním projevu.

Jazyková příprava na zkoušky Cambridge English

 • Ukázky zkouškový úloh typu ‘Use of English’. Účastníci určí, jaké typy jazykových jevů jednotlivé otázky testují.
 • Ukázky aktivit zaměřených na procvičení vybraných jazykových jevů.
 • Diskuse nad zapojením žáků do tvorby podobných cvičení za účelem nácviku zkouškových technik a seznámení se s typem otázek, které při zkoušce mohou očekávat.